להזמנת כרטיסים

תקנון


א. הגדרת המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן פועל כחלק בלתי נפרד ממחלקת מאגרי מידע ויישומי אינטרנט של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות ועוסק במתן שירות לקהל הרחב בנושא הגנאלוגיה יהודית.

המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מפעיל מרכז למבקרים הממוקם בתצוגת הקבע של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות ואשר נועד לשרת את המבקרים במוזיאון. בנוסף למרכז למבקרים מעניק המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן שירותים לכל אדם הפונה אליו באמצעות הדואר, כולל דואר אלקטרוני, הטלפון והפקס או/ו המזמין שירותים באמצעות אתר האינטרנט של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.

ב. מטרת המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן קבע לעצמו כמטרה לאגור נתונים גנאלוגיים על משפחות יהודיות בכל התקופות ומכל קהילות ישראל בכל התפוצות ובארץ ישראל. איסוף נתונים זה נועד לתעד את התולדות ואת המורשת של העם היהודי ולשמרם למען הדורות הבאים, בהתאם למשימתו הכללית של מוזיאון בית בתפוצות.

מטרת איסוף הנתונים הגנאלוגיים היא להבליט את תולדות המשפחות היהודיות לאורך הדורות ע"י שיחזור קורותיהן בכל מקום ובכל תקופה. מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מאמין שאיסוף ושימור נתונים אלה מעשיר באופן משמעותי את הבנת עברו של העם היהודי על כל תפוצותיו.

מאגר המידע הגנאלוגי הקיים במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן פתוח לציבור הרחב בישראל ובכל העולם הן מבחינת הוספת ועדכון הנתונים שלו והן כמקור מידע בעל חשיבות רבה לכל אדם המעוניין בבניית אילן היוחסין של משפחתו או/ו איתור בני משפחה או עריכת מחקרים מדעים בנושאים הרלוונטיים לחקר מוסד המשפחה היהודית וקרותיה במהלך ההיסטוריה ובכלל בכל הנוגע לתולדותיו ומורשתו של העם היהודי.

למען קידומן של מטרות אלה פועל המרכז לגנאלוגיה היהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לקראת הגדלת כמות הנתונים הנכללת במאגר המידע שלו ובמקביל משתדל בכל עת לענות לדרישות קהל המבקרים ולספק לו את השירות הטוב ביותר, כולל מסירת מידע גנאלוגי מתוך המאגר הפועל במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

ככל שכמות הנתונים במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן תגדל יביא הדבר לשיפור יכולתו של המוזיאון לספק מידע אמין ועשיר לגבי תולדות משפחות יהודיות רבות יותר ובכך לתרום את חלקו בתיעוד תולדותיו ומורשתו של העם היהודי.

ג. מהות המידע המצוי במאגר של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

הנתונים הגנאלוגיים הנאספים במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן הם פרי עבודתם ומחקרם של אנשים פרטים, בודדים או משפחות, חוקרים מקצועיים, קבוצות או/ו חוגי מחקר, אגודות או/ו עמותות העוסקות בגנאלוגיה או בכל תחום רלוונטי אחר ואשר הסכימו להעביר את הממצאים שלהם אל מאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

בנוסף קיים במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מידע אחר שנאסף ע"י המרכז במשך פעילותו באופן יזום או כפועל יוצא מפעילויות אחרות שהתקיימו במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, כולל תוכניות חינוכיות. מידע זה נמצא בחלקו בתוך המאגר הממוחשב, בחלקו בדפי מידע לא ממוחשבים, ספרים, מסמכים או כל פרסום אחר או ע"ג מיקרופילמים הנמצאים בבעלות מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, ובכלל זה צילומים של מסמכי רישום אוכלוסין בקהילות יהודיות בתפוצות.

ד. המדיניות הכללית של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

הגשת המידע הגנאלוגי אל מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות נעשית על בסיס הסכמה וולונטרית של מגיש המידע ועל אחריותו בלבד.

למגיש המידע נשמרת הזכות לדרוש ממוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לחסום בפני צפייה פומבית חלקים מסוימים מאילן היוחסין שמסר וזאת בכפוף למגבלות הטכנולוגיות של המאגר המידע הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

למגיש המידע נשמרת הזכות לדרוש ממוזיאון העם היהודי בבית התפוצות הסרת אילן היוחסין שהגיש או חלקים ממנו מתוך המאגר של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת על שיקוליו של המגיש.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות שומר לעצמו את הזכות לסרב להכליל אל המאגר לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אילן יוחסין או חלקים ממנו, וזאת לפי החלטת המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. על החלטה זאת לא תהיה למגיש המידע כל זכות ערער בפני כל ערכאה משפטית בישראל או/ו בכל מדינה אחרת.

ה. מעמדו המשפטי של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן הפועל במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות בתל אביב, ישראל, הוא חלק בלתי נפרד מהמוזיאון וחלים עליו כל החוקים והנהלים הנובעים ממעמדו המשפטי של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות ובהתאם לתקנון המוזיאון וכל יתר ההסכמים וההתחייבויות שעל פיהם פועל מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות ובכפוף לחוקי מדינת ישראל.

אי לכך על מאגר הנתונים של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן ועל כל המידע הכלול בו חלים חוקי מדינת ישראל על כל המשתמע מכך ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות.

מעמד זה מחייב כל אדם המוסר מידע גנאלוגי למוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, בין אם הוא בעל אזרחות ישראלית או בעל אזרחות של מדינה אחרת להתייחס למשפט הישראלי ואליו בלבד בכל נושא ועניין שיש בו או יכולים להיות בו היבטים משפטיים הכרוכים באבטחת המידע, זכויות על המידע, ויכוח על בעלות המידע, או/ו על נכונותו של המידע הנמצא במאגר של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

במקרה של סתירה בין מעמדו המשפטי של המאגר לגנאלוגיה יהודית הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לפי חוקי מדינת ישראל לבין חוקיה ודיניה של כל מדינה אחרת, יפעל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן על פי חוקיה של מדינת ישראל בלבד.

ו. הבעלות על מאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

מאגר המידע הגנאלוגי במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן נמצא בבעלותו הבלעדית של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות עם כל המשתמע מכך על פי חוק הגנת הפרטיות של מדינת ישראל ובכפוף למשפט הישראלי ולתקנון הכללי של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.

 יחד עם זאת הבעלות על כל אילן יוחסין שנמסר למוזיאון העם היהודי בבית התפוצות שייכת למגיש אילן היוחסין או לבא כוחו. כפועל יוצא מכך נשמרת למגיש האילן הזכות המלאה בכל הנוגע להכללתו או אי-הכללתו והצגתו או אי הצגתו של אילן היוחסין שהגיש למוזיאון העם היהודי בבית התפוצות או של חלקים ממנו או כל סוג של מידע הכלול בו במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

מגיש אילן יוחסין למרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן רשאי להוריש את הבעלות על אילן היוחסין שהגיש לכל אדם אחר לפי רצונו או של בא כוחו, בין אם הוא קרוב משפחתו או לאו, וזאת לפי החלטתו בלבד ולא תהיה למוזיאון העם היהודי בבית התפוצות כל זכות ערער על כך.

מגיש אילן היוחסין והוא בלבד אחראי למידע הנמצא באילן היוחסין שמסר למוזיאון העם היהודי בבית התפוצות. פנייה מטעם גורם שלישי להסרת פרטיו מהמאגר תחייב את בית התפוצות לפעול בהתאם.

בכל מקרה של דרישה לעריכת שינויים בתוכנו של אילן יוחסין על הדורש שינוי זה לפנות ישירות אל מגיש אילן היוחסין או אל בא כוחו. מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות יערוך שינויים אך ורק לאחר שהתקבלה הסכמתו המלאה בכתב של מגיש האילן היוחסין או של בא כוחו.

במקרה שבעל אילן היוחסין או בא כוחו מסרבים לערוך שינוים במידע הנכלל באילן היוחסין שבבעלותו לפי בקשתו של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות או לא ניתן ליצור קשר עם בעל האילן היוחסין או עם בא כוחו בתוך פרק זמן סביר, רשאי מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות להפסיק זמנית או באופן מתמיד את הצגתו של אילן היוחסין או של חלקים ממנו במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת לפי שיקוליו ובכפוף לתקנון זה ולתקנון הכללי של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.

במקרה שבעל אילן היוחסין מסרב לערוך שינויים באילן היוחסין לפי בקשתו של צד שלישי, רשאי צד שלישי זה להגיש ערער על סירוב זה לבית המשפט השלום בכפוף לחוקי מדינת ישראל. מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מתחייב לכבד כל החלטה ופסיקה של כל ערכאה משפטית של מדינת ישראל.

המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן רשאי למסור מידע מתוך אילנות היוחסין שנמסרו לו על ידי המגישים בכל צורה ואמצעי שימצא לנכון, ובכלל זה באמצעות השירות הניתן דרך אתר האינטרנט של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מתחייב לא למסור לצד שלישי את הכל המידע הכלול באילן יוחסין כלשהו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של מגיש האילן או/ו בא כוחו. הכוונה היא שמוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לא ימסור אילן יוחסין שלם ללא הסכמתו המפורשת של בעל האילן היוחסין.

 ז. האחריות על המידע הנמצא במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

רישומו של אדם במאגר הנתונים של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי יהדותו של אותו האדם בכל מובן ופירוש.

רישומו של אדם במאגר הנתונים של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי מעמדו האישי של אותו אדם ולא יכול לשמש כהוכחה או עדות בעלת ערך משפטי בפני בית משפט או בית דין רבני או אחר, בכפוף לחוקי מדינת ישראל.

המידע הגנאלוגי הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה דיני אישות, הן מבחינת ההלכה היהודית והן על פי חוקי מדינת ישראל.

המידע הגנאלוגי הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה בעלות על קניין ודיני ירושות ואפוטרופסות.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות אינו אחראי לתוכן המידע על כל סוגיו שנמסר למרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. האחריות על תוכן המידע, על נכונות הנתונים ואופן הצגתם, על הכללתו או אי-הכללתו של נתון כלשהו או על כל פרט הנמסר לבית התפוצות חלה באופן בלעדי על מוסר המידע, דהיינו בעל האילן היוחסין או בא כוחו.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לא אחראי בכל צורה שהיא על כל שימוש שייעשה ע"י כל אדם, חברה, מוסד או ארגון כלשהו בישראל או בכל מדינה אחרת בכל סוגי המידע שנמסרו ע"י המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לאותם גורמים.

אין מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות אחראי לכל הרשום באילן יוחסין או בכל סוג אחר של מידע שנמסר לו לגבי כל דבר שעלול לפגוע בשמו הטוב, רגשותיו, כבודו, גופו, רכושו, או/ו מעמדו של כל אדם הרשום באילן היוחסין בין אם הוא בחיים בין הוא נפטר. יחד עם זאת מוסכם על מגיש אילן היוחסין שלא יימסר על ידו שום מידע אשר עלול לפגוע בשמו הטוב, כבודו, רגשותיו, גופו, רכושו או/ו מעמדו של כל אדם, בין אם הוא חי בין אם הוא נפטר. היה ומידע כזה נמסר, בית התפוצות רשאי, אם הדבר נודע לו בעקבות עריכת בדיקה פנימית או/ו בעקבות פנייה מטעם צד שלישי, לסרב להכליל מידע זה במאגר המידע שבבעלותו של בית התפוצות או לדרוש מבעל אילן היוחסין הספציפי או מבא כוחו לתקן או למחוק את הנתונים הרשומים בו, הכל לפי העניין. אין דבר זה מחייב את בית התפוצות לערוך בדיקה יזומה של כל המידע הנמסר למרכז הגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

אין מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות אחראי לכל מידע רפואי שנמסר לו באילן יוחסין כלשהו ואין מידע זה יכול לשמש כהוכחה משפטית לגבי מצבו הרפואי של כל אדם הרשום באילן היוחסין או של צאצאיו או שאר קרובי משפחתו בכל הדורות.

ח. שמירת המידע הנמצא במאגר של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

כל מגיש אילן יוחסין אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מביע בזאת את הסכמתו שכל המידע המצוי באילן היוחסין שמסר יעמוד לרשות הציבור לצורך עריכת חיפושים גנאלוגיים או/ו מחקרים אחרים, אלא אם בעת מסירת אילן היוחסין ביקש המגיש לא לחשוף את אילן היוחסין שמסר או חלקים ממנן בפני הציבור.

כל מגיש אילן יוחסין אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מסכים בעת הגשת אילן היוחסין שזהותו, כתובתו, מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שמסר יימסרו לכל דורש לערוך בירור או מחקר לגבי המידע המצוי באילן היוחסין שמסר למרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות אחראי להבטחת המידע המצוי במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לפי חוק רישום מאגרי המידע בספר החוקים של מדינת ישראל.

הזכויות על המידע הנמצא במאגר המידע המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן שייכות למוזיאון העם היהודי בבית התפוצות באופן בלעדי. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם את המאגר הזה או חלקים ממנו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של הנהלת המוזיאון בית התפוצות.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות אינו אחראי להפרות של זכויות יוצרים שייתכן שנעשו ביודעין או שלא ביודעין ע"י מגיש אילן היוחסין. כמו כן אין בית התפוצות אחראי לקבלת הסכמת כל היוצרים של אילן היוחסין, אם יש כאלה, עבור רישומו של אילן היוחסין שהם השתתפו בבנייתו במאגר המידע של בית התפוצות.

בכל מקרה של פרסום מידע מתוך מאגר המידע המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן חובה על המפרסם לציין את מקורו של מידע זה, כולל בעבודות מחקר גנאלוגי או אחר, בדפוס או המתפרסמים באתרי אינטרנט.

לא תהיה מסירה של מידע מתוך המאגר של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לצד שלישי ולא יתפרסמו נתונים ממנו גם לא באופן חלקי בכל פרסום מטעם מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות או גורם אחר, כולל באתרי האינטרנט של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות או של כל גוף אחר, ללא הסכמתו המפורשת בכתב של בעל אילן היוחסין או של בא כוחו.

ט. מתן שירותים לקהל המבקרים והפונים אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן

המרכז לגנאלוגיה יהודית אינו מהווה אישות משפטית ונפרדת, אלא מהווה חלק אינטגרלי של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.

יחד עם זאת שומר לעצמו מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות את הזכות לבקש תגמול כספי על חלק או כל השירותים הניתנים ע"י המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת על פי החלטות הנהלת המוזיאון העשויות להשתנות למפעם לפעם לפי העניין בהתאם למדיניות הכללית של המוזיאון באותה עת ובכפוף לתקנון המוזיאון.

התשלומים הנדרשים ע"י מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות הם עבור שירותים בלבד, אין בית התפוצות מוכר את המידע הנמסר לו ע"י מגישי אילנות היוחסין.

למגיש אילן יוחסין או לבא כוחו למאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לא תהיה שום דרישה או תביעה לתגמול, כספי או אחר, מטעם מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, עבור מסירת אילן היוחסין או בעד השירותים שמוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מעניק בתשלום.

מגיש אילן היוחסין או בא כוחו מתחייבים לענות בזמן סביר לפניות אליו מטעם מבקרים, חוקרים או פונים אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן והמעוניינים לקבל יותר פרטים לגבי המידע הנמצא באילן היוחסין שהמגיש רשם במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.

י. תוקף התקנון

תוקפו של תקנון זה יחול מרגע פרסומו ברבים ע"י מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות.

מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מתחייב לדואג לכך שתוכנו של תקנון זה יובא לידיעתו של כל הציבור, ובכלל זה מגישי אילנות היוחסין בעבר ובעתיד.

תקנון זה יפורסם גם בשפה האנגלית ותקפן של שתי הגרסאות תהיה זהה.

בעלים של אילנות יוחסין שנרשמו במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות לפני פרסומו של תקנון זה ואשר יביעו בכתב את אי-הסכמתם לתנאים של התקנון הזה יהיו רשאים, אם יהיו מעוניינים בכך, לדרוש ממוזיאון העם היהודי בבית התפוצות למחוק את אילן היוחסין שלהם ממאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.