להזמנת כרטיסים

1. אני מתחייב/ת בזאת כי הפרטים אשר מסרתי באילן היוחסין שהפקדתי במרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גודלמן של אנו – מוזיאון העם היהודי (להלן" "המרכז"), נכונים למיטב ידיעתי, ונמסרו על ידי בתום לב.

2. ידוע לי, כי בכל מקרה בו יפנה למרכז צד ג' כלשהו, שפרטיו מופעים באילן היוחסין שהפקדתי, בדרישה להסיר את פרטיו מהאילן – מכל סיבה שהיא – ייאלץ המרכז להסיר את הקובץ מהמאגר, שכן אין באפשרות המרכז לבדוק את אמיתות המידע הנמסר על ידי.

המרכז מתחייב להודיע לי על הסרת הקובץ בנסיבות האמורות.

3. במקרה בו ייתבע המרכז בגין פרטיו המצויים באילן היוחסין שהפקדתי, ולא ניתן יהיה להסתפק בהורדת הקובץ מהמאגר, אני מתחייב/ת לשפות את המרכז בגין כל תביעה כאמור.

4. אני מסכים/ה שהמידע שמסרתי (לרבות שמי, כתובתי, מספר הטלפון ודוא"ל), יעמוד לרשות הציבור לצורך עריכת חיפושים גניאלוגיים ו/או מחקרים אחרים.

5. אני מתחייב/ת, כי אין ולא יהיו לי בעתיד כל תביעות כלפי המרכז בגין הכללת אילן היוחסין שמסרתי במאגר המרכז (לרבות העלאתו של האתר אינטרנט), וכן לגבי הסרת האילן האמור.