להזמנת כרטיסים

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גודלמן במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות (להלן: "המרכז"), שם לעצמו כמטרה לאגור נתונים גניאלוגיים על משפחות יהודיות בכל התקופות ומכל קהילות ישראל בארץ ובתפוצות.

המידע הנמצא במאגר המידע הגניאלוגי הקיים במרכז, נמסר ע"י אנשים אשר ביקשו לתעד את תולדות משפחתם ונמצא באחריותם בלבד.

אין באפשרות המרכז לבדוק את נכונות המידע במאגר והוא משמש כלי שרת בידי אנשים המבקשים להציג את מורשתם.

המרכז אינו אחראי לתוכן המידע במאגרים, ולפיכך מתחייב להיענות לכל פניה של מי שיבקש הסרת פרטיו מהמאגר. על הפניה להיעשות בכתב, ללא צורך בהנמקה. כמו כן, אין המרכז אחראי להפרת זכויות יוצרים שיתכן שנעשו באילנות היוחסין.

המרכז שומר לעצמו את שיקול הדעת שלא להכליל אילן יוחסין מסוים – או חלקים ממנו – במאגר, וזאת לפי החלטתו הבלעדית.

רישומו של אדם במאגר אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי יהדותו, מעמדו האישי, קרבתו המשפחתית וכיו"ב.

המרכז פועל עפ"י דיני מדינת ישראל, לרבות חוק הגנת הפרטיות, הדן במאגרי מידע.

המרכז אינו אחראי, בשום צורה ואופן, לשימוש שיעשה צד ג' כלשהו (אדם או חברה) במידע שנמסר לו ע"י המרכז.

הזכויות במאגר נתונות למרכז. אין להעתיק, לשכפל או לפרסם את החומר או חלקים ממנו, ללא קבלת הסכמה בכתב מהמרכז.